Huom! Turussa tarjolla hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvaa pariterapiaa helmikuusta alkaen

Puhelinaika


Tiistaisin klo 9-12
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Sähköinen ajanvaraus itse maksaville asiakkaille (ei Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Arvokasta asiantuntemusta

Arvon terapeutit edustavat joko kognitiivista tai kognitiivista käyttäytymisterapiaa (KKT) ja he ovat erikoistuneet lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiakuntoutukseen. Meiltä saat apua joko Kelan tuella, ostopalveluna, vakuutuksen kautta tai itse maksaen.

Kelan psykoterapiakuntoutukseen tai ostopalveluterapiaan voit tiedustella aikoja lomakkeella. Itse maksaville asiakkaille tarkoitettu sähköinen ajanvaraus löytyy täältä.

NÄYTÄ ASIANTUNTIJAT PAIKKAKUNNALLA:

Huom! terapeuttiemme Kela-terapiat ovat toistaiseksi täynnä (14.1.2020).

Nora
Kariluoma

 • Psykoterapeutti
 • VET (Psl)
 • Psykoterapiakouluttaja
 • Työterveyspsykologi
  Kieliosaaminen:

Olen vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti. Suuntaukseni on kognitiivinen-käyttäytymispsykoterapia. Olen tehnyt psykoterapeuttina töitä paljon ahdistuneisuus, masennus, syömishäiriöiden ja pakko-oireisten häiriöiden parissa. Toimin myös työterveyshuollon parissa psykologina, joten työelämään liittyvät stressi ja työuupumusteemat ovat tulleet tutuksi. Pääasiassa hoidan aikuisten ja nuorten aikuisten ongelmia.

Pidän työstäni psykoterapeuttina, koska ajattelen tekeväni merkityksellistä työtä. Pyrin myös pitämään itseni ajan tasalla uusimman tutkimustiedon osalta, ja käytän tätä tietoa asiakkaitteni hyväksi.

Lauri
Parkkinen

 • Psykoterapeutti
 • VET (PsM)
 • Psykoterapiakouluttaja
  Kieliosaaminen:

Olen psykologi ja psykoterapeutti. Keskityn työssäni tällä hetkellä yksilöpsykoterapiaan, psykoterapeuttien työnohjauksiin ja kouluttamiseen psykoterapeuttikoulutuksissa. Tavoitteenani on pitää osaamiseni mahdollisimman ajantasaisena ja seuraan aktiivisesti psykoterapian kehittymistä ja tutkimusta.

Hanna
Wikman-Heinonen

 • Toimitusjohtaja
 • Psykologi (PsM)
 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Koulutukseltani olen psykologi (PsM) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen pääasiassa nuorten ja aikuisten kanssa, joilla hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi ahdistus, stressi, mielialaongelmat, pakko-oireet, elämänkriisit tai työuupumusoireet. Olen työskennellyt useita vuosia työterveyspsykologina, joten työelämään liittyvät teemat ovat myös tuttuja. Pidän yllä ammatitaitoani seuraamalla alan tutkimusta ja perustamalla työni vaikuttaviin hoitomenetelmiin. Terapiatyöskentelyssä pidän tärkeänä asiakasta arvostavaa, tasaveroista ja aktiivista yhteistyösuhdetta.

Soili
Keskinen

 • Kasvatustieteen professori (emerita
 • Psykologian tohtori ja työ- ja organisaatiopsykologian dosentti
 • Työnohjaaja (STOry) ja työnohjaajien kouluttaja
  Kieliosaaminen:

Teen esimiesten työnohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisesti ja lisäksi teen sekä
yksilöiden että työyhteisöjen työnohjausta. Voit kysyä lisätietoja osoitteesta info@kktkeskusarvo.fi tai suoraan minulta osoitteesta soikes@utu.fi

Ari
Kaukiainen

 • Psykoterapeutti
 • YET (PsT)
  Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologian tohtori ja ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela). Yksityisvastaanoton lisäksi työskentelen Turun yliopiston psykologian oppiaineessa yliopistonlehtorina ja kliinisenä psykologina yliopiston Moniammatillisella opetusklinikalla. Toimin yliopistossa myös opintopsykologina ja olen työskennellyt erikoistutkijana koulukiusaamisen vastaisessa hankkeessa (KiVa-Koulu). Minulla on pitkä työkokemus mielenterveyden ongelmien hoidosta ja psyykkisen hyvinvoinnin kysymyksistä, jotka voivat näkyä mm. yksilön itsetunto- ja mielialaongelmina sekä vaikeutena ylläpitää opiskelu- ja työkykyä. Työotteeni on ns. integratiivinen eli yhdistän asiakkaan tarpeiden ja hoitotavoitteiden mukaisesti kognitiivisen psykoterapian suuntauksia, periaatteita ja menetelmiä (esim. skeematerapia, tunnepainotteinen terapia sekä hyväksymis- ja omistautumisterapia). Terapiatyöskentelyni lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys, yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja terapiamenetelmien asettaminen sekä yhteistyösuhteen toimivuuden ja terapian tuloksellisuuden arviointi koko terapiaprosessin ajan.

Anu
Aromäki-Stratos

 • Psykologi (PsT)
 • Työnohjaaja
  Kieliosaaminen:

Olen oikeuspsykologiasta väitellyt tohtori, työnohjaaja ja prosessikonsultti. Minulla on myös kognitiivisen psykoterapian perustutkinto. Minulla on koulutus ja kokemusta masennusryhmien vetäjänä. Pääasiassa olen antanut työnohjausta ja konsultaatiota sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville yksittäisille työntekijöille ja ryhmille. ARVO:n lisäksi teen lasten ja nuorten oikeuspsykologisia haastatteluja ja arvioita rikosepäilyjen tutkinnassa. Olen myös toiminut erityisnuorten parissa erityisammattikoulussa.

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa onnistumaan ja jaksamaan työssä sekä tukea ammatillista identiteettiä ja henkilökohtaista kasvua. Työnohjaus sopii sinulle, kun haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia, stressinhallintaa, oman työroolin selkiyttämistä, lisätä työhyvinvointia ja löytää keinoja estää työuupumusta sekä lisätä ongelmanratkaisukeinoja. Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä ja lähtöisin aina ohjattavista ja heidän tavoitteistaan. Tavoitteita tarkistetaan prosessin kuluessa. Työnohjaus sopii myös ryhmille, tiimeille, asiantuntijoille ja esimiehille ja se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.

Juha-Pekka
Airo

 • Psykoterapeutti
 • VET (PsM)
 • Työnohjaaja
  Kieliosaaminen:

Olen laillistettu psykologi ja psykoterapeutti. Olen työskennellyt pitkään psykologisen kuntoutuksen, työterveyshuollon ja työyhteisökehittämisen parissa, sekä ammatinharjoittajana että työntekijänä. Lisäksi opetan psykologiaa Åbo akademissa. Toimin myös psykoterapeuttikouluttajana ja työnohjaajana.

Psykoterapeuttina olen työskennellyt paljon masennuksen, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöiden sekä neuropsykiatristen ongelmien parissa. Teen kuntoutusta integratiivisesti soveltaen kognitiivisen terapian, skeematerapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian näyttöön perustuvia menetelmiä. Pyrin tasavertaiseen ja myötätuntoiseen yhteistyösuhteeseen sekä tavoitteellisiin hoitojaksoihin potilaan työ- tai opiskelukyvyn sekä elämänlaadun kehittämiseksi. Kuntoutan suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Hanna
Alanissi

 • Psykoterapeutti
 • YET (PsM)
  Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologi, ja psykoterapeuttinen suuntaukseni on kognitiivinen psykoterapia. Minulla on lähes kymmenen vuoden työkokemus lastenpsykiatrialta, ja tällä hetkellä työskentelen perheneuvolapsykologina. Teen terapiatyötä sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa. Ajanvarauksen syynä voi olla esimerkiksi kuormittava elämäntilanne, erilaiset kriisit, traumaattiset kokemukset, ahdistuneisuus, masennus tai lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset. Minulta voi varata ajan sekä yksittäisiin käynteihin että pidempiin terapiajaksoihin. Lasten kanssa työskennellessäni teen yhteistyötä vanhempien kanssa, ja lasten terapiaan kuuluu aina myös vanhempien käyntejä. Jokainen terapiajakso suunnitellaan yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tarpeista käsin. Voit olla minuun yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen hanna.alanissi@kktarvo.fi

Minttumaria
Ylönen

 • Psykoterapeutti
 • YET (PsM)
 • Perheterapeutti ET
 • Kuvataideterapeutti
  Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologi sekä psykoterapeutti ja työskentelen päätoimisesti
erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrialla. Psykologin työssä asiakkaitani
ovat olleet nuoret, nuoret aikuiset sekä aikuiset.

Vastaanotolleni voivat varata aikaa sekä nuoret että aikuiset. Kyse voi olla
niin yksittäisestä käynnistä, Lyhyestä käyntijaksosta kuin pitkästä
psykoterapiasta. Tarpeen mukaan nuorten hoito tapahtuu yhteistyössä vanhempien
kanssa. Luokseni voi myös sopia perhekäyntejä. Terapiakäynteihin on
mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.

Ajanvarauksen syinä voi olla esim. masennus, ahdistuneisuus, traumaattiset
kokemukset, paniikkihäiriöoireet, pelot, pakko-oireet, syömishäiriöt,
elämäntilanteiden kriisit, ihmissuhdeongelmat, opiskelussa ja työssä
jaksaminen.

Terapiatyössä pidän tärkeänä luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen
luomista. Terapian tavoitteet, työtavat ja kesto sovitaan yhdessä asiakkaan
kanssa. Tarpeen mukaan terapiaprosessissa voidaan yhdistää sanallinen ja
kuvallinen kommunikaatio. Taideterapia lisähoitomuotona tukee muuta hoitoa
ja kuntoutusta.

Kati
Viola

 • Psykoterapeutti
 • YET (PsM)
  Kieliosaaminen:
Toimin kokopäiväisenä kognitiivisena psykoterapeuttina KKT-Keskus Arvossa. Vastaanotolleni voi varata aikaa lasten, nuorten ja aikuisten asioissa.

Aikuisten ja nuorten psykoterapiassa keskeistä on kontaktin ja hyvän yhteistyösuhteen luominen. Psykoterapiatyöskentelyssä voidaan käyttää erilaisia kokemuksellisia työtapoja ja kotitehtäviä. Psykoterapian tavoitteet, kesto sekä työtavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vastaanotolleni hakeutumisen syinä aikuisten kohdalla voivat esimerkiksi olla ahdistuneisuus, masennus, pelot, kuormittava elämäntilanne, erilaiset kriisit ja traumaattiset kokemukset tai työssä jaksaminen. Myös perhetilanteeseen tai vanhemmuuteen liittyviä asioita voidaan käsitellä. Minulle voi varata aikaa yksittäisiin käynteihin tai pidempiin terapioihin. Psykoterapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.

Lasten kognitiivisessa psykoterapiassa tärkeää on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja työskentelyyn kuuluu aina myös vanhempien käyntejä ja perhekäyntejä. Olen työskennellyt pitkään lasten ja perheiden kanssa perheneuvolapsykologina erilaisissa elämän haastavissa tilanteissa. Vastaanotolle tulon syinä voivat lasten kohdalla olla esimerkiksi ahdistuneisuus, pelot, masennus, elämänkriisit tai erilaiset traumaattiset tilanteet. Annan myös työnohjausta lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla kati.viola@kktarvo.fi.

Annina
Poikus

 • Psykoterapeutti
 • YET (PsM)
  Kieliosaaminen:

Olen suorittanut ylemmän erityistason (YET) kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen (KKT, CBT) ja pohjakoulutukseltani olen psykologi. Olen toiminut psykologina yli kymmenen vuoden ajan tehden monipuolisesti työtä sekä lasten, nuorten että aikuisten parissa mm. teknillisessä yliopistossa, nuorisopsykiatrian poliklinikalla, kuntoutuksen parissa sekä kasvatus ja perheneuvolassa. Tällä hetkellä työskentelen kokoaikaisena psykoterapeuttina Turun ja Salon Arvon toimitiloissa. Jokaisessa työssäni koen saaneeni oppia paljon erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja olen kiitollinen saadessani tehdä työtä ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun eteen. Terapiatyöskentelyni lähtökohtana on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava lähestymistapa sekä luottamuksellisen, tasavertaisen ja tutkivan yhteistyösuhteen rakentaminen. Psykoterapeuttina pyrin parhaani mukaan käyttämään tieteellisesti tutkittuja ja vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä. Hoidon kohteena voivat olla mm. ahdistus, stressi, mielialaongelmat, pelot, jännittäminen, pakko-oireet, elämänkriisit, ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Pääasiassa hoidan nuorten ja aikuisten ongelmia. Olen käytettävissä sekä yksittäisten käyntien että pidempien psykoterapiajaksojen osalta.

Satu
Aaltonen

 • Psykoterapeutti
 • YET
  Kieliosaaminen:

Tiina
Suomala

 • Psykoterapeutti (YET), PsL
 • Työterveyspsykologi
 • Työnohjaaja
  Kieliosaaminen:

Terapiakoulutukseni on ylemmän erityistason (YET) kognitiivinen psykoterapeutti (Kela- pätevyys), peruskoulutukseni on psykologi. Teen työtä eri elämäntilanteissa olevien aikuisten ja pariskuntien kanssa. Terapiassa yhdistän asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia kognitiivisen terapian menetelmiä, keskustelua ja harjoituksia. Usein työskentelemme ahdistuksen, masennuksen tai pelkojen kanssa, opettelemme tunnetaitoja ja etsimme mielekkyyttä elämän eri alueille. Yhdessä asioita oivaltaen itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot lisääntyvät, voimaantuu elämänhaasteiden ylittämiseen. Unen ja rauhoittumisen taidon oppiminen palauttaa voimia. Työnohjaan / coachaan asiantuntijoita, esimiehiä ja työryhmiä. Olen myös työterveys- ja organisaatiopsykologi.

Leni
Palola

 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Olen kognitiivisen psykoterapian ammattilainen. Integratiivisen lähestymistavan opinnot ovat tuoneet mukanaan sen, että työssäni käytän hyväkseni erilaisia hyväksi koettuja menetelmiä liikkuen kognitiivisen psykoterapian eri suuntausten välillä joustavasti asiakkaan tarpeisiin ja hänen persoonaansa sopien. Sosiaalialan peruskoulutus ja elämänkokemus ovat tuoneet mukanaan arjen asiantuntijuuden, joka auttaa hahmottamaan erilaisia elämäntilanteita ja ympäristöjä joissa asiakas omassa arjessaan elää.

Aitous ja asiakkaan yksilöllinen huomioon ottaminen ovat vahvuuksiani. Minulla on ratsastusterapeutin koulutus ja kuudentoista vuoden työkokemus siltä alalta. Tämä erityisalani tuo mukanaan työhöni vahvan ymmärryksen kehon ja mielen välisen tasapainon merkityksestä sekä luonnon ja eläinten vaikuttavuudesta ihmisen hyvinvointiin. Psykoterapia-`istunnot´ saattavatkin siirtyä tarpeen mukaan neljän seinän sisältä ulkoilmaan.

Marjo
Holmberg

 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Olen ylemmän erityistason (ET) psykoterapeutti. Suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Aiemmalta koulutukseltani olen yhteisöpedagogi amk. Olen työskennellyt 20 vuoden ajan nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa kuntouttavassa työssä. Nykyään teen päätyökseni psykoterapiaa.

Psykoterapeuttina hoidan nuorten ja aikuisten ongelmia.Työskentelytapani on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava. Terapiassa tärkeänä pidän avointa, tasaveroista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Terapian tavoitteena on lisätä ymmärrystä itsestä ja omasta käyttäytymisestä ja oppia taitoja paremman elämänlaadun lisäämiseksi.
Psykoterapeuttina käytän tieteellisesti tutkittuja ja vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä. Olen käynyt psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, joita hyödynnän työssäni.

Terapiassa työskentelyn kohteena voivat olla muun muassa ahdistus, stressioireet, mielialaongelmat, pelot, jännittäminen, pakko-oireet, elämäkriisit ja yleensäkin ongelmat ihmissuhteissa, työelämässä tai opiskelussa. Työ ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun eteen on minulle arvokasta ja tärkeää.
Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän käymällä työnohjauksessa ja täydennyskoulutuksissa.

Terhi
Punna

 • Psykoterapeutti (ET)
 • Erikoispsykologi (PsL)
  Kieliosaaminen:

Olen koulutukseltani psykologian lisensiaatti ja kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi (PsL) sekä erityistason psykoterapeutti. Parhaillaan olen lasten ja nuorten kognitiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa (2017-2020). Työskentelen pääasiassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vanhempien kanssa. Annan myös tapauskonsultaatiota ja konsultatiivista työnohjausta (sosiaali- ja terveysala, koulu, päiväkoti tms.). ARVO:n vastaanoton lisäksi työskentelen lastenpsykiatrian poliklinikalla. Minulla on pitkä työkokemus psykologina, suurin osa erikoissairaanhoidosta mutta sen lisäksi myös koulumaailmasta ja perheneuvolasta. Varsinaisten tutkintojen lisäksi olen kouluttautunut mm. kriisi- ja traumapsykologiaan ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Pidän jatkuvasti yllä ammattitaitoani seuraamalla alan tutkimusta ja kirjallisuutta. Otan vastaan itse maksavia tai maksusitoumuksen saaneita asiakkaita (esim. sosiaalitoimi), joiden hoidon kohteena voivat olla esimerkiksi ahdistus, mielialaongelmat, elämänkriisit, vanhemmuutta ja perhesuhteita tai lapsen kasvua ja kehitystä koskevat kysymykset. Minulta voi varata ajan sekä yksittäisiin käynteihin että pidempiin hoitojaksoihin tai konsultaatioihin/ työnohjauksiin. Lasten kanssa työskennellessäni tapaan aina myös vanhempia ja tarvittaessa verkostoa. Työskentelyni lähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyyden huomioiminen. Yhteydenottopyynnöt voi lähettää sähköpostitse terhi.punna@kktarvo.fi.

Emilia
Silven

 • Psykologi (PsM)
 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Olen kaksikielinen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Minulla on kokemusta niin nuorten kuin aikuisten kanssa työskentelystä sekä lyhyempien että pidempien terapeuttisten hoitokontaktien muodossa. Psykoterapiassa voidaan hoitaa monenlaisia vaikeuksia, kuten esimerkiksi masennusta ja uupumusta, ahdistuneisuutta, pelkoja ja traumoja sekä tunnesäätelyvaikeuksia ja ihmissuhdeongelmia. Pidän työtäni merkityksellisenä ja arvokkaana. Ensiarvoisen tärkeää minulle on luottamuksellisen ja myötätuntoisen terapiasuhteen luominen. Yksilöterapiassa yhteistyö on asiakaslähtöistä, aktiivista ja tasavertaista. Lähellä sydäntäni ovat erityisesti itsemyötätunto- ja tietoisuustaidot sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmät. Pyrin työssäni parhaani mukaan käyttämään vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä sekä ylläpitämään osaamistani täydennyskoulutuksilla ja työnohjauksella. Vastaanotolla voimme työskennellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jag är en tvåspråkig psykolog och KBT-psykoterapeut som har arbetat med unga och vuxna i både kortare och längre terapeutiska kontakter. I psykoterapi kan man behandla olika typer av svårigheter som t.ex. ångest, depression och utmattning, fobier och trauma samt utmaningar med känsloreglering och i människorelationer. Det känns meningsfullt för mig att få arbeta som psykoterapeut och det är viktigt för mig att skapa en trygg och varm samarbetsrelation. I psykoterapi är samarbetet aktivt, likvärdigt och klientbaserat. Det ligger nära mitt hjärta att stöda förmågor som självmedkänsla och medvetennärvaro samt använder jag metoder från ACT (Acceptans and commitment therapy). Jag strävar till att använda evidensbaserade metoder och utvecklar mitt kunnande med utbildningar och handledning. På mottagningen kan vi jobba på svenska, finska eller engelska.

Eevi
Toivonen

 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Johanna
Kangasniemi

 • Psykologi (PsM)
 • Psykoterapeutti
  Kieliosaaminen:

Hanna
Luostarinen

 • Sosiaalityöntekijä, psykologi
 • Psykoterapiaopiskelija (KKT)
  Kieliosaaminen:

Pia
Saikkonen

 • Psykologi (PsM)
 • Psykoterapiaopiskelija (KKT)
  Kieliosaaminen:

Essi
Vahala

 • VTM, sosiaalityöntekijä
 • Psykoterapiaopiskelija (KKT)
  Kieliosaaminen:

Kaarina
Jorva

 • Psykologian maisteri, Sairaanhoitaja.
 • Perheasioiden sovittelija (FASPER)
 • Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmän ja Tahdolla ja taidolla -parisuhdekurssin ryhmänohjaaja.
 • Psykoterapiaopiskelija, Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) 2017-2021
  Kieliosaaminen:

Osaamisalue: Yksilö, pari ja -perhesuhdeongelmat, vanhemmuuden tukeminen, eroauttaminen, perheasioiden sovittelu. Minulla on yli 10 vuoden kokemus psykologina toimimisesta ja mielenterveystyöstä. Olen työskennellyt mm. psykologina perheneuvolassa sekä sairaanhoitajana aikuispsykiatrialla. Psykoterapiaosaamiseni: stressi, masennus, ahdistus, työuupumus, pakko-oireet, paniikkioireilu, pelot ja post-traumaattinen stressihäiriö. Työskentelyotteeni on asiakasta kunnioittava ja asiakaslähtöinen. Teen omaa unelmatyötäni ja haluan olla sinulle avuksi. Toiveittesi mukaan voidaan tavata niin kertaluonteisesti kuin pidempikestoisena terapiatyöskentelynä. EI KELA -terapiaa ennen vuotta 2021.

Terapeutiksi Arvoon?

Mikäli olet KKT tai kognitiivinen psykoterapeutti ja kiinnostunut vastaanotosta Arvossa, niin ole yhteydessä Hanna Wikman-Heinoseen (hanna.wikman-heinonen@kktarvo.fi)