TIETOTURVA KKT-keskus Arvossa Lisätietoja täältä

Puhelinaika


Maanantaisin klo 8-11

Torstaisin klo 13-16
020 735 4750

Nettiajanvaraus


Nettiajanvaraus on tarkoitettu vakuutuksen kautta tuleville, itse maksaville ja pariterapiaan tuleville asiakkaille (EI Kelan kuntoutuspsykoterapia).

Yhteydenotto

Vapaita aikoja voit tiedustella myös lomakkeellamme

Lasten ja Nuorten Arvo

Lasten ja nuorten Arvosta saat luotettavia, vaikuttavia ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvia psykologin palveluita ja psykoterapiahoitoa. Meiltä voi tilata myös koulutusta ja työnohjausta.

Lasten ja nuorten Arvon psykologit ovat perhettä varten tilanteissa, joissa kamppaillaan kasvun ja kehityksen, käyttäytymisen haasteiden tai esim. oppimisvaikeuksien kanssa. Meiltä löytyvät sopivat palvelut selvittämään, voisiko vaikeuksien taustalta löytyä neuropsykiatrisia pulmia, kuten tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Samassa tarjoamme ohjausta ja neuvoja arkeen.

Lasten ja nuorten Arvosta saat myös psykoterapiahoitoa kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) viitekehyksissä.

Psykologin suppea/laaja tutkimus


Psykologin tutkimus sisältää kognitiivisten taitojen perustason kartoituksen ja tilannekohtaisesti luki-, kirjoitustaidon tai matemaattisten valmiuksien arvioinnin. Tutkimus sisältää aina taustatietojen kartoituksen, lapsen tai nuoren toiminnan havainnoinnin tehtävätyöskentelyssä ja kirjallisen yhteenvedon tai lausunnon tiettyä tarkoitusta varten. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät psykologiset testit suunnitellaan aina yksilöllisesti juuri lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuviksi. 

Psykologin tutkimuksiin hakeudutaan usein selvittämään haasteita oppimisessa tai käyttäytymisessä koulussa tai kotona. Psykologin tutkimuksessa voidaan myös tutkia lahjakkuutta ja pohtia koulun tukitoimia, kuten ylöspäin eriyttämistä. Soveltuvuusarviot liittyen koulun aloittamiseen vuotta aikaisemmin ovat yksi psykologin tutkimuksen muoto. 

 • Suppeaan tutkimukseen sisältyy 1-2 tutkimustapaamista ja palautekeskustelu.
 • Laajaan tutkimukseen sisältyy 3-4 tutkimustapaamista, jonka yhteydessä palautekeskustelu. 
 • Psykologi voi myös tarvittaessa osallistua yhteisneuvotteluun koulussa tai päivähoidossa (lisäpalvelu). 


Erikoispsykologin tutkimus


Erikoispsykologin tutkimus voi olla neuropsykologin, lasten ja nuorten erikoispsykologin tai kehitysvammaisuuteen perehtyneen tutkimus. Tutkimukseen hakeudutaan usein oppimisen tai kehityksen vaikeuksien selvittelyä varten. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksiin. Tutkimuksen tavoitteena voi olla arvioida psykoterapeuttisen hoidon mahdollisuuksia. Lapsella tai nuorella voi olla esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai keskittymisen oppimisvaikeuksia koulussa. Erikoispsykologin tutkimuksia tarvitaan usein neuropsykiatristen häiriöiden selvittelyssä, kun lapsella tai nuorella on käyttäytymisen säätelyn tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia (esim. ADHD, tic-oireilu, autismikirjo). Tutkimusten avulla voidaan myös seurata kehityksen etenemistä tai muiden tukitoimien vaikutusta lapsen tai nuoren toimintakykyyn tai kehitystasoon.

Erikoispsykologin tutkimukseen sisältyy taustatietojen kartoitus, työskentely lapsen ja nuoren kanssa, yhteinen palautekeskustelu perheen kanssa sekä kirjallinen yhteenveto tutkimuksesta (tai lausunto tiettyä tarkoitusta varten). Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tilanteeseen soveltuvaksi. 


Autismikirjon diagnostiset tutkimukset


Tutkimuspaketti sisältää autismikirjon diagnosoinnin tueksi “kultaisen standardin” eli menetelmiin koulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation havainnointimenetelmän (ADOS-2) ja asiakkaan kehityshistoriaa kartoittavan ADI-R-haastattelun.

 • ADOS-tutkimus. Kesto on noin 45 min. Riippuen lapsen iästä ja kehitystasosta huoltaja tulee mukaan tai odottaa odotusaulassa. Tutkimus videoidaan ja siitä tehdään kirjallinen tutkimusyhteenveto.  
 • ADI-R-haastattelu. Kesto keskimäärin 4 tuntia. ADI-R-haastatteluun osallistuu lapsen varhaisen kehityksen tunteva vanhempi/vanhemmat. Lapsi tai nuori ei osallistu tähän keskusteluun. ADI-R voidaan toteuttaa etävastaanottona.   


Psykologin hoidolliset käynnit 45 min


Psykologin hoidolliset käynnit voivat olla hyvä ratkaisu lapselle tai nuorelle, jolla on huolia ja pulmia, joita halutaan pohtia ammattilaisen kanssa yhdessä. Psykologin hoidolliset käynnit sopivat lyhyeen ja fokusoituun työskentelyyn. Käynnit sopivat myös tilanteeseen, jossa perhe toivoo ammattilaisen tukea jatkosuunnitelman tekemiseen. Psykologin vastaanotolla voidaan hoitaa esim. pelkoja, jännittämiseen liittyviä asioita tai esim. käydä läpi opiskelustrategioita tai keinoja oman toiminnanohjauksen hankaluuksiin. Etävastaanotot ovat mahdollisia. 


Vanhempainohjaus 60 min /  90 min 


Haluatko pohtia asiantuntijamme kanssa lapsen tai nuoren kasvatusta ja kehitystä? Asiantuntijamme ovat lapsen ja nuoren kehityksen asiantuntijoita, myös neuropsykiatriset oireet ja ilmiöt, kuten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat (mm. ADHD, autismikirjo) ovat tuttuja. Työotteemme nojaa hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja tavoitteena on psykologisen joustavuuden lisääminen koko perheen tasolla. Vanhempainohjaukseen voi tulla yksittäiselle konsultaatio käynnille tai käydä säännöllisesti (1krt/kk). Vanhempainohjaus toimii lapsen tai nuoren omien käyntien tai terapian tukena, niistä voi olla hyötyä myös koulun toimenpiteiden suunnitteluun. Etävastaanotot ovat mahdollisia.

Hinnasto

Lasten ja nuorten Arvon palvelut


 • Psykoterapia (KKT ja kognitiivinen)
 • Psykologin suppea/laaja tutkimus
 • Erikoispsykologin tutkimus
 • Autismikirjon diagnostiset tutkimukset
 • Psykologin hoidolliset käynnit
 • Vanhempainohjaus